repeater run

 1. TCARC_076-1.jpg

  TCARC_076-1.jpg

  Eric coming down off tower.
 2. TCARC_075-1.jpg

  TCARC_075-1.jpg

  Eric Leaning back on tower fun shot Thumbs up
 3. TCARC_074-1.jpg

  TCARC_074-1.jpg

  Eric Leaning back on tower fun shot
 4. TCARC_073-1.jpg

  TCARC_073-1.jpg

  Eric Leaning back on tower fun shot
 5. TCARC_070-1.jpg

  TCARC_070-1.jpg

  Eric climbing up or down the tower
 6. TCARC_069-1.jpg

  TCARC_069-1.jpg

  Eric climbing up or down the tower
 7. TCARC_068-1.jpg

  TCARC_068-1.jpg

  Eric adjusting the microwave dish on tower
 8. TCARC_066-1.jpg

  TCARC_066-1.jpg

  Eric adjusting the microwave dish on tower
 9. TCARC_065-1.jpg

  TCARC_065-1.jpg

  Eric adjusting the microwave dish on tower
 10. TCARC_064-1.jpg

  TCARC_064-1.jpg

  Eric adjusting the microwave dish on tower
 11. TCARC_063-1.jpg

  TCARC_063-1.jpg

  Eric adjusting the microwave dish on tower
 12. TCARC_062-1.jpg

  TCARC_062-1.jpg

  Eric adjusting the microwave dish on tower
 13. TCARC_037-1.jpg

  TCARC_037-1.jpg

  Looking out over the area up at park ridge
 14. TCARC_035-1.jpg

  TCARC_035-1.jpg

  Sarah Looking out over the valley with two empty chars under a tree
 15. TCARC_034-1.jpg

  TCARC_034-1.jpg

  Mike and Dwain Sitting on a rock, Back's turned to me
 16. TCARC_032-1.jpg

  TCARC_032-1.jpg

  Shot of Antenna's at Repeater site
 17. TCARC_028-1.jpg

  TCARC_028-1.jpg

  Shot of Antenna's at Repeater site
 18. TCARC_024-1.jpg

  TCARC_024-1.jpg

  B&W of the Parking area
 19. TCARC_017-e.jpg

  TCARC_017-e.jpg

  SJVBBS SYSTEM Freq- 145.090 & 441.500 AFSK
 20. Eric on tower = ©Sarah Nzar-2019-018.jpg

  Eric on tower = ©Sarah Nzar-2019-018.jpg

Top